Hotline: 0932 333 129 -
28 Tháng 02/17

Canada Business Round Table - Hội Nghị Thương Mại Canada-Vietnam

The Hornourable Mr. Lawrence MacAuley - Bộ Trưởng Nông Nghiệp Canada.

The Hornourable Mr. Beverly Shipley - Đại Biểu Quốc Hội Oakville, Ontario.

H.E. Ms. Ping Kitnikone - Canadian Ambassador to Vietnam.


Copyright © 2019 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Oakland Việt Nam.